Burdur Yöresel Ürünler Kesin Listesi İlanı

BURDUR İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİN LİSTESİ

23 Aralık 2020

BURDUR  İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİN LİSTESİ İLANI

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.”  hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “ Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri’’ olarak tanımlanmıştır.
Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince İl müdürlüğümüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin, tespiti amacıyla Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2016/2 sayılı genelgesi gereği İlimizde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel ürünler ( Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ) ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve en fazla üyeye sahip Tüketici Örgütünden Müdürlüğümüze öneri olarak bildirilmesi istenmiştir .
 
Söz konusu meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan ve 08 Aralık 2020  tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüzün internet sayfasında ilan edilen listeye 7 (yedi) gün içinde herhangi bir itirazda bulunulmamış olup, bahsi geçen liste kesinleşmiştir.

Yöresel Ürünler Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.