İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞIT TİCARETİ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

26 Ağustos 2020

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞIT TİCARETİ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması, (15/08/2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan;
-  Gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi,
- Tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezunu olma şartı aranmaz.)
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
Mesleki yeterlilik belgesi
1- Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
2-  Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir.”
15/08/2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir.
Yetki Belgesi Başvuru Yöntemi :
 Başvuru Adresi: İkinci El Taşıt Ticareti Bilgi Sistemi (https://ietts.gtb.gov.tr/)
  Sisteme Yüklenecek Belgeler:

  • İkinci El Taşıt Ticareti Yapıldığını gösteren faaliyet kodlu Geçerli tarihli faaliyet belgesi (Şirketler için faaliyet konularını gösteren faaliyet belgesi ya da oda kayıt sicil sureti)
  • Diploma veya öğrenim belgesi
  • İşletmenin İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
  • İşletmenin ruhsatı 09/06/2020 tarihinden önce alınmışsa yetkili idareden alınacak ruhsat ve işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduğun gösteren belge.(Ruhsat ve İş yeri için uygunluk yazısı)
  • Vergi Levhası
  • İflas  ve Konkordato  ilan edilmediğine dair belge
  • MYK belgesi fotokopisi
     İletişim Numarası: 248-212 22 60